چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

تجربه های ناب

معلمهای خوش فکری هستند که برای تفهیم درس ها به دانش آموزانشان، روشهای ابداعی خودشان را دارند. خوب است شبکهای ایجاد شود که این تجربه ها در آنجا به اشتراک گذاشته شوند. برای شروع، در این صفحه و در هر شماره، تعدادی تجربه منتشر می شود. این تجربه ها فیلم برداری شده اند و فیلم ها در سایت مجله به نشانی www.eb.roshdmag.ir موجودند. شما هم می توانید از تجربه های آموزشی خود فیلم برداری کنید و گزارش آن را بنویسید و برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان چاپ شود.

 

رشد آموزش ابتدایی

رشد آموزش ابتدایی، شماره ۱، مهر ۱۳۹۷ ... صفحه ۳۲

• نام و موضوع درس: علوم سوم ابتدایی، نیروهای غیرتماسی

ایده‌پرداز: فاطمه محمدی

نوع تجربه: طراحی آزمایش

 

• نام و موضوع درس: ریاضی اول،جمع نظام دار

ایده‌پرداز: صدیقه پورهادی

نوع تجربه: طراحی و ساخت وسیله